Η δυνατότητα υποβολής εργασιών έχει λήξει. Μπορείτε να υποβάλλετε εργασίες με θέμα αποκλειστικά SARS-CoV-2 έως τις 27 Ιουλίου 2020.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου), παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

 1. Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.
 2. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Τίτλο
 • Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
 • Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
 • Περίληψη της εργασίας
 • Η περίληψη πρέπει να είναι από 300 έως 400 λέξεις
 • H περίληψη πρέπει να έχει συγγραφεί ακολουθώντας την κάτωθι δομή:
 • I. Σκοπός
 • II. Υλικό και Μέθοδοι
 • III. Αποτελέσματα
 • IV. Συμπεράσματα
 • Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται μόνον εφόσον αναφέρονται αρχικά ολογράφως και ακολουθεί σε παρένθεση η συντομογραφία π.χ. άνδρες (ΑΝΔ)
 • Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων θα πρέπει να είναι italics.
 1. Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.
 2. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.
 3. Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (14/02/2020), δεν θα γίνονται δεκτές.
 4. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
 5. Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιασθούν με τη μορφή προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων (ηλεκτρονική παρουσίαση e-poster). Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν έγκαιρα σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης.

 

Υπόδειγμα υποβολής εργασίας

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ

Π. Πετρίδης,1 Ε. Βαβουράκη2

1 Α΄ Παθολογικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη

2 Β΄ Παθολογικό Τμήμα, Αθήνα

Σκοπός: Η σύσταση του σώματος …

Υλικό & Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν…

Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τους ασθενείς…

Συμπεράσματα: Καταλήγοντας, …